Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

If You Use a Screen Reader

This content is available through Read Online (Free) program, which relies on page scans. Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Journal Article

Supplementum I: La linguistique dans les ecrits latins de Comenius

JAN ŠABRŠULA
Listy filologické / Folia philologica
Vol. 115, Supplementum I: La linguistique dans les écrits latins de Coménius (1992), pp. 1-108
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23466727
Page Count: 108
 • Read Online (Free)
 • Subscribe ($19.50)
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Supplementum I: La linguistique dans les ecrits latins de Comenius
Preview not available

Abstract

Lingvistická práce Komenského je odvozena od jeho ostatních činností. Chtěl být teologem a pansofem, společenská poptávka motivovala jeho práci pedagogickou a speciálně pak i práci na didaktice jazyků. Tento úkol tohoto svědomitého, důkladného a bystrého muže motivoval k velmi pilnému, osvícenému i kritickému studiu současné jazykovědy a k vlastním pozorováním, která současně stav bádání o jazyce v ledačems prohlubovala i opravovala. Ať už jeho jazykovědné úvahy byly založeny na erudici anebo na vlastním bystrém pozorování a uvažování, je třeba vidět, že pracoval s problémy, které jsou stále živé a v jeho díle jsou zárodky mnoha moderních jazykovědných tezí. V dané době kvetla jazykověda srovnávací a Komenský byl myšlenkou srovnávání jazyků hluboce ovlivněn. Je mu jasný princip hierarchie jazykových rovin, od plémů (distinktivních jednotek zvukových i psaných, s jejich merismaty) k rovině jednotek nevýpovědních (slov a jejich kategorií) i výpovědních (episémionů) různé komplexnosti. V této poslední oblasti podává např. ucelený popis větných a souvětných modelů (na materiálu latinském), v kterém rozlišuje větu jednoduchou a souvětí, přičemž definuje např. tyto typy souvětí: sententia copulativa, reiectiva, ordinativa, comparativa, disiunctiva, concessiva.... Ale Komenský anticipuje i učení o syntaktické kondenzaci (sententia contracta) i učení o transformačních virtualitách větného modelu a jeho znázornění pomocí stemmatu. Anticipuje tak Tesniérovo učení o centrálním postavení slovesa ve větě, o komplementaci, o dependenční syntaxi i bohemistické učení o rozšiřování a rozvíjení věty (SL IV, IV, 3). — Shromažďuje obrovské srovnávací dílo lexikografické (které pak bude inspirovat jeho následovníka W. J. Rosu) a rozebírá česká přísloví. Definuje některé jazykové univerzálie (fonické, morfologické...). Nacházíme u něho elementární, ale přesný a platný pohled na teorii komunikace. Tuší systémový charakter jazyka a dokumentuje jej ve všech rovinách a složkách jazykového systému, včetně lexika, jehož systém neztotožňuje s ”nomenklaturním” ideálem. V oblasti zkoumání podstaty a fungování jazykového znaku a filozofie jazyka pronikl Komenský v mnohém až k jádru věci: Je mu jasný princip ne ”arbitrárnosti” (i když tohoto termínu akcidentálně také užil), ale konvenčního a společenského charakteru jazykového znaku (jak jej naznačil kdysi už Aristotelés, prohlubující náznaky Platónovy) a dokonce nejen tuší, ale i výslovně formuluje rozdíl mezi zakódovaným významem systémovým a významem okurenčním (a proto nemůže být ani řeči o tom, že by snad jeho učení směřovalo k tzv. sémantické filozofii, k Wittgensteinovi apod.). Bylo by zjednodušením, kdybychom se domnívali, že k pochopení jeho jazykové filozofie stačí poukázat na princip ”paralelismu” slov a věcí (který se tak často zjednodušeně zdůrazňuje, viz např. J. Geissler). Komenský přemýšlel o věci mnohem hlouběji. Viděl dobře ne ”jednotu jazyka a myšlení”, ale princip generování prvního druhým, generování textu na základě myšlení, které naopak zase vzniká jako odraz ”věci”. V tom je smysl jeho triád, např. res — mens — verba a také ideatum — idea — ideans, a zde též lze vystopovat anticipaci Guillaumova učení o generování komunikátu od ”idéation notionnelle” k enunciátu. V této souvislosti je v jeho jazykovědných úvahách zřetelně vyjádřen v ontologii postoj filozofického realismu. Řeč má také pragmatický charakter a je spojena s činností (ratio — oratio — operatio; sapere — agere — loqui; res — lingua — manus; sensus — manus — lingua...). Ne jazyk je ”obrazem” světa, ale řeč je odrazem skutečnosti, která je jejím předmětem. Termín imago, kterého v této souvislosti Komenský vícekrát užívá, není tu entita ikonická (o ikonickém znaku mluví v jiné souvislosti), ale znaková reprezentace designovaného obsahu. Řeč je generována, aby vyjádřila myšlení, nemůže existovat bez myšlení, řeč, jejímž korelátem by nebylo ”myšlení” (v širokém slova smyslu) by nebyla řečí. Tu pak dodejme, že Komenský spolehlivě a výslovně rozlišuje řeč (sermo, oratio) a jazyk (lingua), i když lingua je u něho termínem archilexématickým... O vývoji jazyka mluví jako učenec (a tu přejímá biblické učení o monogenezi jazyka a tezi o pokažení tohoto jazyka mstící rukou Hospodinovou), ale i jako renesanční empirik a racionálně uvažující myslitel. A tak dochází až i k výslovnému zpochybnění teze o prvotnosti hebrejštiny (kterou jinak vícekrát připomíná), a do LMN, kap. XXIX, umisťuje jakousi výzvu k teologům, aby se nepohoršovali nad činností zabývající se hledáním pravdy. Tuší mnoho o divergentních i konvergentních tendencích ve vývoji jazyků, o vzniku nových jazyků, např. indoevropských, ze společného základu, nebo románských z latiny, o působení jazyka na jazyk, o výpůjčkách, o zániku jazyků. Tu se teprve ukazuje, že měl dobré důvody distancovat se od soudobého klasicismu, u něhož mu vadila statická vize světa, podle které každá odchylka od ideálu představuje nedostatek. Je mu jasné, že každý jazyk je archikód, který existuje ve svých subkódech (vertikálních, horizontálních, areálních), o nichž sděluje řadu poznatků, z nichž některé získal anketou. Všímá si specifických funkcí normy psané a bystře ukazuje na fungování polosymbolických plémů a pozičního faktoru při konstituování komplexních číselných sémionů normy psané. Uvažuje o problémech jazykové kodifikace, k nimž přistupuje nedogmaticky, uznává důležitost uvědomělé činnosti odborníků při budování terminologických systémů. Z toho také vychází jeho postoj vůči latině, která, pokud není jazykem mrtvým, se musí dále rozvíjet (jak ostatně naznačil už Erasmus). Ideálem je pro něho univerzální jazyk, který by měl být co nejméně asymetrický (s bezvadně fungující ”analogií”), a jehož znaky by měly přímo svým fonetismem pokud možno naznačovat označované obsahy (v tom je poplatný dobovému pojetí ”přirozenosti”, a to vysvětluje i jeho velký zájem o interjekce v různých jazycích a jejich srovnávání, i jejich frekvenční charakteristiky). Přitom ale dobře vidí anomálie a asymetrie existující v jazycích. Skrze prisma moderní jazykovědy se nám Komenského jazykovědné myšlení jeví jako pronikavé.

Page Thumbnails

 • Thumbnail: Page 
1
  1
 • Thumbnail: Page 
2
  2
 • Thumbnail: Page 
3
  3
 • Thumbnail: Page 
4
  4
 • Thumbnail: Page 
5
  5
 • Thumbnail: Page 
6
  6
 • Thumbnail: Page 
7
  7
 • Thumbnail: Page 
8
  8
 • Thumbnail: Page 
9
  9
 • Thumbnail: Page 
10
  10
 • Thumbnail: Page 
11
  11
 • Thumbnail: Page 
12
  12
 • Thumbnail: Page 
13
  13
 • Thumbnail: Page 
14
  14
 • Thumbnail: Page 
15
  15
 • Thumbnail: Page 
16
  16
 • Thumbnail: Page 
17
  17
 • Thumbnail: Page 
18
  18
 • Thumbnail: Page 
19
  19
 • Thumbnail: Page 
20
  20
 • Thumbnail: Page 
21
  21
 • Thumbnail: Page 
22
  22
 • Thumbnail: Page 
23
  23
 • Thumbnail: Page 
24
  24
 • Thumbnail: Page 
25
  25
 • Thumbnail: Page 
26
  26
 • Thumbnail: Page 
27
  27
 • Thumbnail: Page 
28
  28
 • Thumbnail: Page 
29
  29
 • Thumbnail: Page 
30
  30
 • Thumbnail: Page 
31
  31
 • Thumbnail: Page 
32
  32
 • Thumbnail: Page 
33
  33
 • Thumbnail: Page 
34
  34
 • Thumbnail: Page 
35
  35
 • Thumbnail: Page 
36
  36
 • Thumbnail: Page 
37
  37
 • Thumbnail: Page 
38
  38
 • Thumbnail: Page 
39
  39
 • Thumbnail: Page 
40
  40
 • Thumbnail: Page 
41
  41
 • Thumbnail: Page 
42
  42
 • Thumbnail: Page 
43
  43
 • Thumbnail: Page 
44
  44
 • Thumbnail: Page 
45
  45
 • Thumbnail: Page 
46
  46
 • Thumbnail: Page 
47
  47
 • Thumbnail: Page 
48
  48
 • Thumbnail: Page 
49
  49
 • Thumbnail: Page 
50
  50
 • Thumbnail: Page 
51
  51
 • Thumbnail: Page 
52
  52
 • Thumbnail: Page 
53
  53
 • Thumbnail: Page 
54
  54
 • Thumbnail: Page 
55
  55
 • Thumbnail: Page 
56
  56
 • Thumbnail: Page 
57
  57
 • Thumbnail: Page 
58
  58
 • Thumbnail: Page 
59
  59
 • Thumbnail: Page 
60
  60
 • Thumbnail: Page 
61
  61
 • Thumbnail: Page 
62
  62
 • Thumbnail: Page 
63
  63
 • Thumbnail: Page 
64
  64
 • Thumbnail: Page 
65
  65
 • Thumbnail: Page 
66
  66
 • Thumbnail: Page 
67
  67
 • Thumbnail: Page 
68
  68
 • Thumbnail: Page 
69
  69
 • Thumbnail: Page 
70
  70
 • Thumbnail: Page 
71
  71
 • Thumbnail: Page 
72
  72
 • Thumbnail: Page 
73
  73
 • Thumbnail: Page 
74
  74
 • Thumbnail: Page 
75
  75
 • Thumbnail: Page 
76
  76
 • Thumbnail: Page 
77
  77
 • Thumbnail: Page 
78
  78
 • Thumbnail: Page 
79
  79
 • Thumbnail: Page 
80
  80
 • Thumbnail: Page 
81
  81
 • Thumbnail: Page 
82
  82
 • Thumbnail: Page 
83
  83
 • Thumbnail: Page 
84
  84
 • Thumbnail: Page 
85
  85
 • Thumbnail: Page 
86
  86
 • Thumbnail: Page 
87
  87
 • Thumbnail: Page 
88
  88
 • Thumbnail: Page 
89
  89
 • Thumbnail: Page 
90
  90
 • Thumbnail: Page 
91
  91
 • Thumbnail: Page 
92
  92
 • Thumbnail: Page 
93
  93
 • Thumbnail: Page 
94
  94
 • Thumbnail: Page 
95
  95
 • Thumbnail: Page 
96
  96
 • Thumbnail: Page 
97
  97
 • Thumbnail: Page 
98
  98
 • Thumbnail: Page 
99
  99
 • Thumbnail: Page 
100
  100
 • Thumbnail: Page 
101
  101
 • Thumbnail: Page 
102
  102
 • Thumbnail: Page 
103
  103
 • Thumbnail: Page 
104
  104
 • Thumbnail: Page 
[unnumbered]
  [unnumbered]
 • Thumbnail: Page 
[unnumbered]
  [unnumbered]
 • Thumbnail: Page 
[unnumbered]
  [unnumbered]
 • Thumbnail: Page 
[unnumbered]
  [unnumbered]