Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

If You Use a Screen Reader

This content is available through Read Online (Free) program, which relies on page scans. Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Journal Article

Tort Liability for Negligent Failure to Prevent Crime: Business Owners' Duty to Prevent Third-Party Criminal Acts / אחריות נזיקית בגין אי-מניעת פשע: חובתו של בעל עסק למנוע מעשה פלילי של צד שלישי

גיא שני and Guy Shani
Bar-Ilan Law Studies / מחקרי משפט
Vol. כט‎, No. 1 (תשע"ג / 2013), pp. 237-268
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/24299027
Page Count: 32
 • Read Online (Free)
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
Since scans are not currently available to screen readers, please contact JSTOR User Support for access. We'll provide a PDF copy for your screen reader.
Tort Liability for Negligent Failure to Prevent Crime: Business Owners' Duty to Prevent Third-Party Criminal Acts / אחריות נזיקית בגין אי-מניעת פשע: חובתו של בעל עסק למנוע מעשה פלילי של צד שלישי
Preview not available

Abstract

דיני הנזיקין המסורתיים הסתייגו מהטלת אחריות על גורמים פרטיים בשל כך שלא נקטו אמצעים להגנה על הזולת מפני מעשים פליליים. לא אחת נקבע, כי גורם פרטי אינו נושא בחובה נזיקית לפעול למניעת פשע וכי מעשה פלילי שביצע צד שלישי מנתק את הקשר הסיבתי שבין ההתרשלות לנזקו של קרבן העבירה. עם זאת הכירו שיטות משפט במשך הזמן באפשרות להטיל אחריות על גורם פרטי בגין אי-מניעת פשע במקרים מסוימים, שבהם מערכת היחסים שבין הנתבע למבצע העבירה או לקרבן העבירה מצדיקה הכרה בחובת זהירות. רשימה זו עוסקת בשאלה של היקף האחריות בנזיקין בגין אי-מניעת פשע. הרשימה מציגה את השיקולים הרלוונטיים לסוגיה הנדונה ומצביעה בין היתר על המורכבות המיוחדת של שאלת "גיוס" דיני הנזיקין למאבק בפשיעה. כמו כן הרשימה מתארת את הדין בשיטות משפט זרות (במיוחד בארצות הברית) וסוקרת את עמדת המשפט הישראלי, תוך התמקדות מיוחדת בחובותיו של בעל עסק כלפי לקוחותיו ובפסק הדין של השופט ריבלין בעניין ולעס, שהתווה את הדין בעניין זה. במסגרת ניתוח הדין בישראל מוצגת בין היתר ההשפעה של הוראות רישוי העסקים על פסיקת בתי המשפט בשאלת החבות הנזיקית. החלק האחרון של הרשימה מוקדש לניתוח שאלת הצפיות - שהיא השאלה העיקרית בסוגיה של אי-מניעת פשע - באספקלריה של עלויות מידע. ניתוח זה, המושתת על ההכרה בכך כי תפקידו המרכזי של מבחן הצפיות הוא רגולציה של עלויות מידע, מציג מסגרת רעיונית ומעשית להחלה נכונה ועקבית של מבחן זה. הניתוח המוצע אף מספק תובנות באשר ליישומה של עוולת הרשלנות במקרים שבהם האירוע הפלילי הוא חמור וחריג, תוך הדגשת גמישותו הרבה של מבחן הצפיות וזיקתו לשיקולי מדיניות החורגים לעתים משאלת החיזוי מראש.

Page Thumbnails

 • Thumbnail: Page 
237
  237
 • Thumbnail: Page 
238
  238
 • Thumbnail: Page 
239
  239
 • Thumbnail: Page 
240
  240
 • Thumbnail: Page 
241
  241
 • Thumbnail: Page 
242
  242
 • Thumbnail: Page 
243
  243
 • Thumbnail: Page 
244
  244
 • Thumbnail: Page 
245
  245
 • Thumbnail: Page 
246
  246
 • Thumbnail: Page 
247
  247
 • Thumbnail: Page 
248
  248
 • Thumbnail: Page 
249
  249
 • Thumbnail: Page 
250
  250
 • Thumbnail: Page 
251
  251
 • Thumbnail: Page 
252
  252
 • Thumbnail: Page 
253
  253
 • Thumbnail: Page 
254
  254
 • Thumbnail: Page 
255
  255
 • Thumbnail: Page 
256
  256
 • Thumbnail: Page 
257
  257
 • Thumbnail: Page 
258
  258
 • Thumbnail: Page 
259
  259
 • Thumbnail: Page 
260
  260
 • Thumbnail: Page 
261
  261
 • Thumbnail: Page 
262
  262
 • Thumbnail: Page 
263
  263
 • Thumbnail: Page 
264
  264
 • Thumbnail: Page 
265
  265
 • Thumbnail: Page 
266
  266
 • Thumbnail: Page 
267
  267
 • Thumbnail: Page 
268
  268