Access

You are not currently logged in.

Access JSTOR through your library or other institution:

login

Log in through your institution.

Journal Article

DE VERDEDIGING VAN TERNATE, ONDER DEN GOUVERNEUR JOHAN GODFRIED BUDACH. 1796–1799

P. A. LEUPE, VAN GOENS and LAUS ENGELHARDT
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
12de Deel, 3/4de Afl., [Nieuwe Volgreeks, 8e Deel] (1864), pp. 262-363
Published by: Brill
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25735814
Page Count: 102
 • Download PDF
 • Add to My Lists
 • Cite this Item
We're having trouble loading this content. Download PDF instead.

Notes and References

This item contains 35 references.

[Footnotes]
 • 1
  Resolutie van den 17 Junij 1799.
 • 2
  Bij hunncn Seerclen brief van den 20 December 1799.
 • 1
  Zie Bijlage 3; alsmede de Bijdrage tot de Taal-, land- en volkenkundc van Nederlandsch Indie. N. R. 8 deel, biz. 209 en vg.
 • 3
  Uitgegeven door den 1 e . Luitenant-Adjudant bij het instructie-bataillon te Kampen, A. Pompe, 1863, en bekroond door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
 • 2
  Dit wordt herhaald in het werk van denzelfden schrijver "Geschiedenis van de veroveringen der Neder landers in Indi enz." 1864, 2 e . deel, biz. 58.
 • 1
  Zie den sterktestaat. Bijl. 2.
 • 2
  Seer, resolutie, 25 February, 15 April 1796.
 • 1
  Secrete missive van de hooge regering, Batavia, 29 December 1795.
 • 3
  Secrete resolutie van 26 Maart 1796.
 • 1
  Seer, missive van 4 April 1796.
 • 1
  Secrete brief van 13 Mei 1796.
 • 1
  Brief van den Resident Durr van Manado, den 26 February 1797, den 8 Maart ontvangen.
 • 1
  Secrete brief van 17 Mei 1797.
 • 1
  Secrete brief van 10 September 1797 , te gclijk waarmcde ook eerst die van 30 Mei verzonden kon worden.
 • 1
  Van het van Batavia op den 18 February 1796 vertrokken vaartuig de Patna, had men nog niets vernomen.
 • 2
  Gewone brief van Ternate, 12 April 1798.
 • 1
  Missive van den gouverneur generaal en raden van Indie, van 23 April 1801.
 • 1
  Secrete brief van Ternate van 12 April 1798.
 • 1
  Het schip had brieven aan boord van 31 January 1797
 • 1
  Algemeenc brief van Ternate van 12 April 1798.
 • 2
  Secrete brief van Ternate van 12 April 1798.
 • 1
  Secrete brief van Ternate van 12 April 1798.
 • 2
  Brief van Ternate van 7 October 1798, die echter niet is overgekomen.
 • 1
  Secrete brief van Ternate van 12 April en 28 Augustus 1798.
 • 1
  Gewone brief van T mate, 12 April 1798.
 • 2
  This reference contains 2 citations:
  • Secrete missive van Ternate van 12 April en 28 Augustus 1798.
  • Secrete brief van Ternate, van 2 February 1799.
 • 1
  Missive van T mate van 7 October 1798 niet overgekomen; zie de noot op bl. 313.
 • 1
  Zie biz. 324
 • 1
  Secrete missive van den 1 en Augustus 1799.
 • 1
  Aparte missive van Budach, 21 Augustus 1799.
 • 1
  Deze schepen waren den 13 en Junij 1799 van Batavia vertrokken.
 • 2
  Bijlage 3.
 • 4
  Door geweld, list en honger geperst, verlost 4 Aug(ustus) 1799
 • 1
  Zie Bijdragen als voren, biz. 214.
 • 3
  Zie Bijlage 4.